Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


08.07.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Paragrafy ve Vyškově III.: Jak být úspěšným věřitelem

Minule jsme se zabývali postavením dlužníka a jeho právy a povinnostmi ve vztahu k věřiteli. Nyní se zaměříme na postavení věřitele.

Obecně lze k postavení věřitele v právních vztazích zdůraznit, že je třeba mít všechny důležité podklady k pohledávce, kterou má věřitel za dlužníkem, ideálně v písemné podobě. Proč? Protože velmi těžko se kupříkladu v soudním řízení prokazuje existence ústně sjednané smlouvy o půjčce (bez potvrzení o převzetí hotovosti), jejímuž sjednávání navíc nebyl přítomen další svědek. Ve spolupráci s Mgr. Klárou Gottwaldovou přinášíme několik tipů/informací, které byste měli znát:

 

Co je psáno, to je dáno

 

Byť je možné velké množství právních úkonů v soukromém právu činit ústně, doporučujeme mít vše zachyceno v písemné formě s podpisem dlužníka. V praxi je možné setkat se s mnoha případy, kdy kamarád půjčí druhému kamarádovi peníze, za rok se z kamarádství stane nepřátelství a vymahatelnost pohledávky u soudu se stává problematickou - jako přátelé nepotřebovali žádný „papír“ na to, že mezi nimi byla uzavřena smlouva o půjčce. 

 

Evidence až na prvním místě

 

Mít přehled o svých pohledávkách je velmi důležité hlavně pro nezmeškání lhůt pro uplatnění práv v občanském soudním řízení, rozhodčím řízení nebo v řízení insolvenčním. Evidence pohledávek je důležitá také pro přehlednost pohledávek a jejich časovou posloupnost. Evidence znamená prevenci, aby věřitel zabránil vzniku nedobytných pohledávek. Formulář si můžete stáhnout ZDE.

 

Výzvy k úhradě

 

Je dobré před vymáháním pohledávky u soudu nebo jiného orgánu dlužníka k úhradě dlužné částky písemně vyzvat. Ne každý dlužník je dlužníkem „nepoctivým“, může se stát, že dlužník fakturu přehlédne; často se stává, že dlužník neuhradí pohledávku nedopatřením. Pozor, od 1. ledna 2013 je účinná novela občanského soudního řádu, která zavedla nové ust. § 142a, jež mimo jiné stanoví:

Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b) – tzv. žaloby na plnění, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Mezi náklady řízení pak nepatří pouze náklady právního zastoupení, ale i uhrazený soudní poplatek, proto lze doporučit odeslat takovou výzvu jako doporučenou zásilku (podklad pro soud, že výzva byla skutečně odeslána).

Co by mělo být obsahem výzvy k úhradě?

Žádný zákon nestanoví, jaké náležitosti by výzva k úhradě měla mít. Obecně z praxe lze doporučit – přesné označení adresáta, datum sepsání výzvy, přesnou specifikaci dluhu (smlouva, faktura – číslo faktury, datum splatnosti a částka k úhradě), jak má být dlužná uhrazena (uvedení čísla účtu a variabilního symbolu), lhůta, v níž má být dlužná částka uhrazena, podpis věřitele. Vzor možného znění  najdete ZDE.

 

Pozor na promlčecí lhůty

 

Co je promlčení? Jedná se o situaci, kdy dojde k oslabení tzv. subjektivního práva, a to v důsledku uplynutí času, tzv. promlčecí lhůty. Oslabení spočívá v tom, že pokud je promlčení u soudu namítnuto dlužníkem, zanikne věřiteli nárok z tohoto práva vyplývající a soud nemůže promlčenou pohledávku přiznat. Promlčení ale představuje toliko jen právo se ho dovolat, pokud tedy dlužník promlčení nenamítne, soud žalobě vyhoví (tedy za předpokladu, že žalobce unese břemeno tvrzení i břemeno důkazní). Soud tedy k uplynutí promlčecí lhůty přihlíží pouze k námitce, nikoliv ex offo (z úřední povinnosti).

Právní úpravu promlčecích lhůt najdeme v občanském (zákon č. 40/1964 Sb.) i v obchodním (zákon č. 513/1991 Sb.) zákoníku. Obecně činí promlčecí lhůta tři roky podle občanského zákoníku a čtyři roky podle obchodního zákoníku.

 

Uznání dluhu

 

Pokud dlužník uzná svůj dluh, který má vůči věřiteli, pak platí tzv. vyvratitelná právní domněnka, že dluh v době uznání trval. Občanský zákoník ve svém ust. § 558 stanoví, že uzná-li někdo písemně, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše, má se za to, že dluh v době uznání trval. U promlčeného dluhu má takové uznání tento právní následek jen, věděl-li ten, kdo dluh uznal, o jeho promlčení.

Důsledkem uznání dluhu je i prodloužení shora uvedené promlčecí doby, kdy občanský zákoník stanoví, že bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se za deset let ode dne, kdy k uznání došlo.

Uznání dluhu je tedy jednostranným úkonem dlužníka, které musí být učiněno v písemné formě, musí obsahovat specifikaci dluhu a závazek dluh zaplatit, a tento dluh musí být určen a uznán co do důvodu i výše.

Z opatrnosti pak je třeba uvést, že je rozdíl mez právními vztahy, které podléhají občanskému zákoníku, a právními vztahy, které podléhají obchodnímu zákoníku. Uznání dluhu/závazku může mít odlišnou podobu a rozdílný je i důsledek ve vztahu k promlčecím lhůtám.

 

Dlužník v insolvenci!

 

V insolvenčním řízení se rozhoduje o úpadku dlužníka a způsobu jeho řešení. Podstatou je to, že dlužník má více věřitelů a jeho majetek k uspokojení všech je nedostačující, proto je nutné vést kolektivní řízení se všemi přihlášenými věřiteli právě v insolvenčním řízení. Insolvenční řízení je v našem právním řádu výrazně založeno na aktivitě věřitele, který si sám musí „hlídat“, zda proti dlužníkovi není vedeno insolvenční řízení. V případě, že by tomu tak bylo, je třeba, aby věřitel do tohoto řízení přihlásil pohledávku přihláškou (pozor, přihláška pohledávky věřitele do insolvenčního řízení má přednost před podáním žaloby).

Insolvenční rejstřík je přístupný online.

 

 

 

Poznámka: Informace obsažené v článku jsou informacemi obecnými, ke každému případu je nutné přistupovat individuálně a brát v potaz všechny souvislosti, případně vyhledat pomoc odborníka.

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_712bfa55af5278afc715bfdb0347d8bc