Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


06.05.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Paragrafy ve Vyškově

Jaká mám jako spotřebitel práva, pokud si koupím zboží přes internet, na „předváděcí akci“ či v kamenné prodejně?

 

Téměř denně v poslední době z médií slýcháme, jaká mají spotřebitelé práva a jaká nikoliv, či jak je možné odstoupit od smlouvy, kterou spotřebitel uzavřel. Bohužel se však často může stát, že se osobám práva neznalým „slijí“ všechny tyto informace v jednu a spotřebitelé se pak domáhají svých práv tam, kde jim je zákon nepřiznává, či naopak se jich opomenou dovolávat v situacích, kdy je „zákon na jejich straně“. Jak se tedy ve všech těch právech a povinnostech vyznat vám poradí Mgr. Klára Gottwaldová:

 

Dle ust. § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) jsou spotřebitelskými smlouvami smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Dodavatelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

1)     Smlouvy uzavřené přes internet

 

Smlouvy uzavřené přes internet jsou tzv. smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku. Takovým prostředkem ale není jen internet, ale může to být kupř. i telefon s lidskou obsluhou i bez lidské obsluhy (automatický volací přístroj), rozhlas, elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping) apod.

Jaká má v takových situacích spotřebitel práva? Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty mohou být zase použity pouze s výslovným souhlasem spotřebitele.

Pokud spotřebitel uzavře smlouvu při použití prostředků komunikace na dálku, pak mu zákon dává možnost uplatit právo od takové smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (v této lhůtě musí být odstoupení od smlouvy doručeno; za určitých specifických podmínek je tato lhůta dokonce až tři měsíce). Odstoupení od smlouvy lze doporučit zaslat písemně, ideálně v obálce s dodejkou o doručení – tzv. obálky s pruhem, dodejka se spotřebiteli vrátí a spotřebitel tak bude vědět, kdy byl dopis dodavateli doručen). Ale pozor! Právo odstoupit od smlouvy spotřebiteli zákon nepřiznává bezvýjimečně. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit takto kupříkladu od smluv na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání; na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal;  na dodávku novin, periodik a časopisů; a v dalších případech, které jsou uvedeny v ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku. Ještě je však třeba dodat, že pokud spotřebitel uplatní právo na odstoupení od smlouvy, má pak dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (kupř. nové zabalení zboží; v souladu s aktuální judikaturou však nikoliv storno poplatky či náklady na dopravu – typicky poštovné) Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

 

 

2)     Smlouvy uzavřené na „předváděcí akci“

 

Smlouvy uzavřené na tzv. předváděcích akcích jsou smlouvami uzavřenými mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (ust. § 57 občanského zákoníku). Od takových smluv má spotřebitel rovněž právo odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce (!), a to do 14 dnů od jejího uzavření (opět lze doporučit použít obálku s dodejkou o doručení; pokud navíc nedošlo ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce). Dodavatel má v tomto případě významnou poučovací povinnost - musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně bydliště či sídla takové osoby (při porušení této povinnosti má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy až do 1 roku od jejího uzavření). Pozor, toto právo spotřebitele opět není absolutní, když zákon stanoví, že ho není možno uplatnit ohledně smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, pokud dodavatel neprovedl jinou než vyžádanou opravu nebo údržbu nebo nedodal jiné zboží než nutné k provedení opravy nebo údržby (dále je nutno brát v úvahu ust. § 57 odst. 4 občanského zákoníku). Stejně jako v případě smluv uzavřených při použití prostředků komunikace na dálku je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

3)     Smlouvy uzavřené u spotřebitele doma

 

Dříve účinná právní úprava neobsahovala ochranu spotřebitele v podobě možnosti odstoupit od smlouvy v případě, že spotřebitel takovou smlouvu uzavřel v situaci, kdy si výslovně sjednal návštěvu dodavatele. V praxi se jedná o situace, kdy na spotřebitele zazvoní prodejci s výhodnou nabídkou zboží či služeb s tím, že vše v klidu vysvětlí, a spotřebitel je pozve k sobě do domu či bytu (a podepíše smlouvu, v níž je uvedeno, že „spotřebitel si návštěvu dodavatele za účelem objednávky výslovně sjednal“). Tato právní úprava však již téměř rok není účinná a zákon i v těchto situacích umožňuje spotřebiteli od smlouvy písemně odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od jejího uzavření (opět lze doporučit použít obálku s dodejkou o doručení; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce). Stejně jako v případě smluv uzavřených při použití prostředků komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele i v tomto případě je dodavatel povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

4)     Smlouvy uzavřené v „kamenné prodejně“

Pokud si spotřebitel zakoupí zboží v „kamenném obchodě“, pak zákon spotřebiteli v případě, že si doma svou koupi rozmyslí, nepřiznává právo do 14 dnů od nákupu zboží od smlouvy odstoupit. Důvodem je zejména ta skutečnost, že v takových případech má spotřebitel dostatek času si zboží prohlédnout, vyzkoušet a rozhodnout se, zda si zboží zakoupí. V praxi se však lze setkat s případy, kdy dodavatelé toto právo spotřebitelům přiznávají. Takový postup lze nicméně považovat za jakýsi nadstandard pro zákazníky a není pak ani v rozporu se zákonem, pokud si prodejce stanoví v souvislosti s možností zboží vrátit různé podmínky (kupř. možnost vracet pouze nezlevněné zboží či nutnost vrátit zboží nepoužité a s originálními visačkami).

 

Závěrem lze doporučit následující:

 

-          každou návštěvu předváděcí akce a koupi zboží či služeb na této akci si dobře rozmyslete,

 

-          pokud jste na předváděcí akci či při návštěvě dodavatele uzavřeli smlouvu, od které chcete odstoupit, nenechávejte věci, „ať se vyřeší za vás samy“, nikdy se tak nestane; k problému přistupujte aktivně, případně vyhledejte právní pomoc,

 

-          pokud se rozhodnete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, učiňte tak písemně a toto odstoupení zasílejte doporučeně a v obálce s dodejkou o doručení (jedno vyhotovení – ideálně kopii podepsaného dopisu - včetně podacího lístku a dodejky si uschovejte).

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_155dae3cc83f449c8d6ff1ddf29f1b3b