Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


06.06.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Paragrafy ve Vyškově II.: Jak "správně" dlužit

Dluhová zátěž obyvatel České republiky se každým rokem zvyšuje. Často i z toho důvodu, že dlužníci se snaží „vytloukat klín klínem“ a splátky jednoho dluhu řeší tím, že se zavážou k novým splátkám dluhu jiného.

Pokud jste v postavení věřitele, dbejte na to, abyste v případném soudním sporu byli schopni prokázat existenci dluhu. Pokud jste v postavení dlužníka, nebuďte pasivní a své dluhy s věřitelem zavčasu řešte, můžete se tím vyhnout úhradě nákladů spojených se soudním vymáháním dluhu či případnou exekucí (výkonem rozhodnutí).

 

Dnešní článek, který pro naše čtenáře přípravila Mgr. Klára Gottwaldová, se bude snažit seznámit dlužníky se základními informacemi spojenými s existencí dluhu (závazku), příště se zase budeme zabývat informacemi pro věřitele.

 

Dlužník by tedy především měl:

 

1)     Být aktivní

 

Primárně je třeba mít přehled o svých závazcích, jejich výši a způsobu placení. Je to důležité proto, že věřitel nemá bez dalšího zákonem stanovenou povinnost informovat dlužníka o výši jeho dluhu. V současné době existují různé registry jako SOLUS, CERD a podobně, nicméně informace v těchto registrech nemusí být úplné a ani aktuální.
V případě, že máte u věřitele dluh a nejste schopni ho splácet (potřebujete snížit výši splátky) nebo se se splátkami opozdíte, vždy tuto skutečnost věřiteli sdělte (nejlépe písemně) a nechejte si od věřitele tuto změnu potvrdit (také nejlépe písemně). Písemnosti lze doporučit zasílat formou doporučené zásilky (ideálně na tzv. dodejku o doručení). Velké množství věřitelů se u příslušného orgánu (v soudním č v rozhodčím řízení) začíná domáhat svých práv již několik dnů po splatnosti pohledávky.

 

 

2)     Být kontaktní

 

V praxi se množí případy, kdy se dlužníci nezdržují na adrese svého trvalého bydliště, a na tuto adresu jsou jim přesto doručovány písemnosti. Jaké je úskalí nezdržování se na adrese svého trvalého bydliště a s tím související nepřebírání poštovních zásilek? V souvislosti se soudním řízením je to zejména to, že pokud se věřitel domáhá svých nároků soudně, podá k soudu návrh na vydání platebního rozkazu. Soud vydá platební rozkaz a doručí jej na adresu bydliště (sídla). Platební rozkaz je nutno doručit do vlastních rukou (s tím, že není přípustná tzv. fikce doručení). V případě, že se platební rozkaz nepodaří do vlastních rukou doručit, vrátí se nazpět soudu. V takovém případě soud platební rozkaz zruší a nařídí ve věci jednání. Předvolání k jednání je rovněž písemností určenou do vlastních rukou adresáta, nicméně již se nejedná o písemnost, u které by byla vyloučena tzv. fikce doručení, nevyzvedne-li si tedy adresát písemnost (předvolání k jednání) ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se taková písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Důsledkem je pak zpravidla nedostavení se žalovaného k jednání, což žalobci umožňuje navrhnout soudu vydání tzv. rozsudku pro zmeškání.

V souvislosti s novelou občanského soudního řádu mají nyní také věřitelé povinnost (pakliže budou v soudním sporu úspěšní a budou požadovat náhradu nákladů řízení) žalovanému (dlužníkovi) ve lhůtě nejméně sedm dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslat na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. 

 

 

3)  Být opatrný

 

Dlužník by si měl zejména v případě nebankovních půjček a úvěrů zjistit informace o věřiteli a o podmínkách poskytování půjčky či úvěru. Také je nutné si pečlivě přečíst podmínky splácení (velmi často se při prodlení s jedinou splátkou stává celý dluh splatný najednou) a zejména to, jaká je celková výše částky, kterou bude dlužník povinen zaplatit (velmi málo je případů, kdy věřitel požaduje pouze takovou částku, kterou dlužníkovi skutečně poskytl). Často se v praxi lze setkat s případy, kdy zejména nebankovní subjekty poskytují dlužníkům finanční částky ve vysoké výši a těží z toho, že dlužník pak není schopen svůj dluh splatit. Pozor je třeba si dát i na sankce spojené s pozdní úhradou jednotlivých splátek a také na sjednání zástavního práva k nemovitosti dlužníka (nezřídka bývá i ujednání o zřízení zástavního práva součástí smluv o půjčce či o úvěru).

Smlouvy si je třeba vždy důkladně prostudovat a v případě nejasností lze více než doporučit poradit se se svým právním zástupcem. V případě spotřebitelského úvěru je také nutné dbát na to, aby byly dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že pokud dlužník podepíše tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti (do 31. 12. 2012 to mohl být i tzv. exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti), nemusí se pak věřitel svých práv domáhat nejprve u soudu, ale domáhá se jich přímo už u soudního exekutora (vykonavatele).

 

 

4)  Být zodpovědný

 

Být zodpovědný v sobě v obecné rovině zahrnuje vše, co je uvedeno shora. Je třeba si uvědomit, že neznalost práva neomlouvá a pokud dlužník vstoupí do závazkového vztahu s věřitelem, pak je zcela v pořádku, pokud se pak věřitel domáhá svých práv v případě, že dlužník poruší podmínky, na nichž je závazkový vztah postaven. Pasivita pak dlužníkovi spíše přitíží a zbytečně se dostává do „dluhové pasti“. Dlužník by si tak měl vždy v předstihu rozmyslet, zda bude schopen dluh splácet, a před podpisem smlouvy by si ji měl pečlivě prostudovat, případně se poradit s osobou znalou práva.

 

 

Poznámka: Informace obsažené v článku jsou informacemi obecnými, ke každému případu je nutné přistupovat individuálně a brát v potaz všechny souvislosti.

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_218769907dd6390d992a53ba289b6222