Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


29.07.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Paragrafy ve Vyškově IV.: Úskalí zákoníku práce

Sice si v současnosti užíváme letos pravděpodobně nejteplejší letní dny, i přesto však musí spousta z nás chodit do zaměstnání a někteří (zejména absolventi) se v září chystají nastoupit do prvního pracovněprávního vztahu. Pojďme si tedy připomenout, na co by zaměstnavatelé neměli zapomenout a na co by si zaměstnanci měli dát pozor.

Jak jste na tom se znalostí základních pojmů pracovního práva si můžete ověřit v dalším díle seriálu "Paragrafy ve Vyškově" s advokátkou Klárou Gottwaldovou.

 

1)    Kde hledat základní právní úpravu týkající se pracovněprávního vztahu?

Základním právním předpisem je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tento zákon je účinný od 1. ledna 2007 a nahradil zákon č. 65/1965 Sb (v praxi často označovaný jako „starý zákoník práce“).

 

2)    Co je vůbec pracovněprávní vztah?

Pracovněprávní vztah je právní vztah vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

 

3)    Co je závislá práce?

Závislou práci definuje zákoník práce jako práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Pozor, v praxi se pak v souvislosti se zpřesněním definice závislé práce setkáváme s pojmem tzv. nelegální práce (viz. ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – nelegální prací je mimo jiné výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah). Kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání pak provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Pokud kupř. zaměstnavatel – právnická osoba či podnikající fyzická osoba umožní výkon nelegální práce, bude mu za tento správní delikt uložena pokuta v minimální výši 250.000,- Kč.

 

4)    Co je základní pracovněprávní vztah?

Jak uvádí zákoník práce, závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu (není-li upravena zvláštními právními předpisy).

Základními pracovněprávními vztahy pak jsou:

- pracovní poměr,

- právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

 

5)    Jak vzniká pracovní poměr?

Nejčastěji pracovní poměr vzniká (zakládá se) pracovní smlouvou. Je nutné si uvědomit, že pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná (totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní). Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel musí obdržet alespoň jedno vyhotovení pracovní smlouvy.

 

6)    Co musí pracovní smlouva vždy obsahovat?

- druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

- místo výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána (lze i více míst výkonu práce, může být určeno přesnou adresou, názvem obce či v odůvodněných případech to může být kupř. celá ČR – typicky u obchodních zástupců),

- den nástupu do práce.

 

7)    Na jak dlouho může být uzavřen pracovní poměr na dobu určitou?

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou zákon považuje rovněž i jeho prodloužení. V praxi tedy může být pracovní poměr uzavřen na maximálně 9 let (3 x 3 roky), není ale vyloučeno, aby byl pracovní poměr uzavřen kupř. na jeden měsíc a následně dvakrát prodloužen opět po jednom měsíci (celkem tedy 3 měsíce), pak už ale pracovní poměr na dobu určitou uzavřít nelze, ledaže by od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let (pak se k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nepřihlíží).

 

8)    Lze pracovní poměr rozvázat výpovědí bez udání důvodu?

Lze, ale pouze v případě, že takto dochází k rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance. Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Naproti tomu zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů uvedených v ust. § 52 zákoníku práce.

 

9)    Je možné rozvázat pracovní poměr výpovědí dohodou?

Nikoliv, jedná se o v praxi bohužel často se vyskytující případ, kdy dochází k ukončení pracovněprávního vztahu osob neznalých práva. Je třeba rozlišovat, že výpověď je jednostranný právní úkon (a v případě výpovědi dané zaměstnavatelem pouze ze zákonem stanovených důvodů), dohoda je naproti tomu dvoustranným právním úkonem.

 

10)    Jaký je rozdíl mezi potvrzením o zaměstnání a pracovním posudkem?

Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) je zaměstnavatel zaměstnanci povinen vydat bez dalšího při skončení pracovního poměru, náležitosti potvrzení o zaměstnání jsou uvedeny v ust. § 313 zákoníku práce. Naproti tomu pracovní posudek je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat do 15 dnů poté, co o jeho vydání zaměstnanec požádá (ne však dříve než v době 2 měsíců před skončením zaměstnání). Základním rozdílem mezi oběma je ve stručnosti zejména ta skutečnost, že pouze potvrzení o zaměstnání je zaměstnavatel povinen vydat bez ohledu na žádost zaměstnance a naproti tomu v pracovním posudku zaměstnavatel může hodnotit práci bývalého zaměstnance.

 

11)    Je možné uzavřít pracovní poměr mezi manžely?

Ne! Avšak v praxi se v tomto bohužel velmi chybuje. Ust. § 318 zákoníku práce totiž stanoví, že základní pracovněprávní vztah uvedený v ust. § 3 (tedy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) nemůže být mezi manžely nebo partnery (ve smyslu zákona o registrovaném partnerství).

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_00686d92449935491d305957b8f30540