Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


03.09.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Paragrafy ve Vyškově V.: Převod nemovitosti

Převod nemovitosti a základní kroky s převodem nemovitosti spojené

 

Ať už kupujete či prodáváte byt, dům, zahradu nebo třeba jen garáž, je třeba vždy postupovat v souladu se zákonem a přípravě dokumentů s převodem nemovitostí spojených věnovat značnou pozornost. A jelikož na našich stránkách máme i nabídku realit, přinášíme vám nyní ve spolupráci s Mgr. Klárou Gottwaldovou krátkou rukověť, jak postupovat krok za krokem.

 

 

Vlastnické právo k nemovitosti se úplatně převádí kupní smlouvou (označovanou též jako smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitosti).

 

 

Jaké základní náležitosti by kupní smlouva měla mít?

 

Nezapomínejte na přesnou identifikaci smluvních stran a přesnou identifikaci nemovitosti, a to včetně výměry u parcel, druhu, způsobu využití, čísla popisného budov, čísla listu vlastnictví (LV) i údaj o katastrálním úřadu a katastrálním pracovišti.

Ve smlouvě je nutné sjednat rovněž kupní cenu za převáděné nemovitosti a způsob její úhrady. S ohledem na právní jistotu stran lze více než doporučit využít možnosti složení kupní ceny kupříkladu do advokátní či notářské úschovy.

Ve smlouvě si nezapomínejte přesně vymezit práva a povinnosti stran, způsob a lhůtu předání nemovitosti. Stejně tak by měl prodávající prohlásit, že nemovitost nemá žádné právní a faktické vady (pokud ano, jaké). Nezapomínejte ani na sankce za porušení povinností plynoucích ze smlouvy.

 

Co je to úschova kupní ceny nemovitosti?

 

Úschova kupní ceny nemovitosti představuje pro obě smluvní strany jistotu, že kupující kupní cenu uhradí a prodávající ji obdrží až poté, co budou splněny podmínky sjednané ve smlouvě (příklad: prodávající obdrží kupní cenu až poté, co bude kupující zapsaný jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí). Podstatou je tedy to, že kupující dočasně uhradí kupní cenu třetí osobě na speciální účet a tato osoba kupní cenu uvolní pro prodávajícího za podmínek stanovených smlouvou o úschově, kterou podepisuje prodávající, kupující i tato třetí osoba. Takovou třetí osobou mohou být advokáti, notáři i realitní kanceláře.

 

Katastr nemovitostí

 

K nabytí vlastnického práva dochází u nemovitostí, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (nikoliv samotným podpisem kupní smlouvy!). Právní účinky vkladu pak nastávají zpětně ke dni doručení návrhu na povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu pracovišti katastrálního úřadu.

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí se podává na formuláři vydaném Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Správní poplatek za podání návrhu na vklad činí 1.000,- Kč.

Formuláře pro návrh na vklad práva do katastru nemovitostí najdete zde.

 

 

Co je to „elvéčko“ neboli LV?

 

Jedná se o tzv. list vlastnictví; ten obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastníci (ev. manželé). Před uzavřením kupní smlouvy si vždy výpis z příslušného LV obstarejte (na katastrálních úřadech, na kontaktních místech veřejné správy – Czech Point, u notáře). V praxi lze také doporučit, aby si kupující vyžádal od prodávajícího informace o nabývacím titulu (kupní či darovací smlouva, usnesení soudu o schválení dědictví atd.) Z listu vlastnictví totiž nejen zjistíte vlastníka nemovitostí, ale i další skutečnosti významné pro převod nemovitostí, kupř. existenci zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva, jsou zde i informace o zahájených exekučních řízeních. 

 

Nezapomínejte na povinnost hradit daň z převodu nemovitostí

 

V souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, je poplatníkem daně z převodu nemovitostí prodávající (kupující je ze zákona ručitelem) a ten je také povinen podat místně příslušnému správci daně přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

 

 

Při převodech nemovitostí buďte nejen opatrní, ale i důslední, druhou smluvní stranu si prověřte a nezapomínejte na přesné uvedení práv a povinností v kupní smlouvě. V těchto případech rozhodně ani nedoporučujeme používat vzory smluv z internetu, neboť chybně napsaná smlouva o převodu nemovitostí může smluvním stranám způsobit do budoucna problémy.

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_45a72a8b2f9151dbdc2eb068c3ace759