Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


04.10.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Paragrafy ve Vyškově

Od 1. ledna 2014 nás nemine v oblasti práva řada změn. Čeká nás totiž tzv. rekodifikace soukromého práva, jejíž součástí bylo i vytvoření nového občanského zákoníku. Zákon č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník (dále jen „NOZ“) by tedy měl vstoupit v účinnost k 1. lednu 2014.

 

Tento poměrně rozsáhlý právní předpis (obsahuje 3.081 paragrafů) nahradí stávající občanský zákoník z roku 1964 a přináší s sebou mnoho menších či větších změn. Kromě občanského práva samotného zahrnuje také další oblasti dosud upravené odděleně zvláštními zákony. Jeho součástí bude především velká část obchodního práva, rodinné právo, ale také například právo cenných papírů (zrušeno bude množství právních předpisů včetně obchodního zákoníku či zákona o rodině).

 

Každý měsíc se nyní seznámíme spolu s advokátkou Klárou Gottwaldovou s některou z novinek, které nás čekají. V tomto článku se budeme okrajově věnovat oblasti nemovitostí.

 

Stavba jako součást pozemku

 

Stávající občanský zákoník stanoví, že stavba není součástí pozemku. Je tedy běžnou praxí, že stavba má jiného vlastníka než parcela, na které stojí. Toto se však s účinností NOZ změní, v účinnost totiž vstupuje zásada z dob starověkého Říma – superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě. Součástí pozemku je tak podle NOZ prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Z toho plyne, že nemovitostmi v NOZ již budou (až na výjimky) pouze pozemky a budovy budou jejich součástí. Není však nutné panikařit, k tomuto „splynutí“ dojde pouze u těch nemovitostí, u nichž bude stejný vlastník pozemku i stavby. V případě odlišného vlastníka pozemku a stavby je v NOZ zakotveno tzv. zákonné předkupní právo vlastníka stavby k pozemku a obráceně. Účelem tohoto postupu je zejména ta skutečnost, že má dříve či později dojít ke splynutí vlastnictví pozemku a stavby – tvůrci NOZ si od tohoto slibují větší ochranu majetkových práv, tudíž větší právní jistotu v právech vlastnických.

 

Tato úprava však nepřináší jen pozitiva. Pokud bude mít stavba nebo pozemek více spoluvlastníků, je třeba dodržet předkupní právo vůči všem spoluvlastníkům. Toto však může přinést do praxe i značné komplikace, jelikož oprávněný spoluvlastník má na případné zaplacení kupní ceny až tři měsíce. Toto může vést ke značnému zdržení realitních obchodů. Uvidíme, co všechno nám v tomto směru nová praxe přinese.

 

 

Nový institut - právo stavby (ust. § 1240 a násl. NOZ)

 

NOZ přináší další zásadní novinku, kterou je právo stavby. Hlavním důvodem zavedení tohoto nového institutu je právě výše zmíněné pravidlo, že stavba je součástí pozemku. Právo stavby tak znamená, že pozemek může být zatížen věcným právem jiné osoby a bude se využívat v situacích, kdy vlastník pozemku nehodlá v nejbližší době na svém pozemku stavět, a tehdy svůj pozemek může dočasně přenechat jiné osobě, které tam stavět umožní.

 

Právo stavby se vztahuje jak na možnost vybudování stavby nové, tak na převzetí existující stavby. Je však třeba mít na paměti, že právo stavby bude možné zřídit vždy jen jako právo dočasné, s maximální délkou trvání 99 let.

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že NOZ s sebou přinese nejen spoustu změn stávajících institutů, ale zavede i instituty nové. Velmi často se navrací až k pojmům historickým (pacht, výměnek apod.). V souvislosti s nemovitostmi je rovněž třeba zmínit, že nás čeká i nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb.). Nezbývá, než novou právní úpravu přijmout a začít se na ni pomalu připravovat.

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_00686d92449935491d305957b8f30540