Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


07.11.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Nový občanský zákoník - co je to "pacht"?

Pacht v novém občanském zákoníku

 

Nový občanský zákoník, který vstupuje v účinnost dne 1. ledna 2014, bude mimo jiné upravovat i nový institut nazvaný pacht. Co je vůbec pacht? Jedná se o institut, který se po mnoha letech do soukromého práva opět vrací, není to tedy institut úplně neznámý. Podrobněji nám tuto novinku osvětlí Mgr. Klára Gottwaldová: 
Pacht má velké množství znaků stejných jako nájem, který je nám dobře znám. Oproti nájmu se však u pachtu předpokládá, že pachtýř (v obdobném postavení jako nájemce) bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos.  Nájem tedy spočívá pouze v užívání věci, pokud však z věci bereme i požitky, pak jde o pacht
 

Všechny strany pachtu jsou specificky pojmenovány. Ten, kdo poskytuje (přenechává) pacht někomu jinému, se nazývá propachtovatel. Pachtýř je naopak ten, kdo danou věc obhospodařuje. Pachtýř má svěřenou věc k dočasnému užívání a požívání, ale současně se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné. 

Nový občanský zákoník ve svém ust. § 2332 stanoví:

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Přenechá-li strana druhé smluvní straně jednou smlouvou více věcí, z nichž některé slouží k užívání a jiné k požívání, posoudí se smlouva podle povahy hlavní věci.

 

Pacht ujednaný na dobu neurčitou je možné vypovědět v šestiměsíční lhůtě tak, aby skončil koncem pachtovního roku (k pojmu pachtovní rok viz níže). Byla-li smlouva uzavřena v písemné formě, tak i výpověď vyžaduje písemnou formu.

 

Pachtýř má povinnost o danou věc pečovat jako řádný hospodář. To znamená, že věc nemůže úmyslně poškozovat, či snižovat její výnosnost.      

Zemědělský pacht

 

Je-li propachtován zemědělský nebo lesní pozemek, pak je ujednán zemědělský pacht. Pachtovné se v tomto případě platí ročně pozadu a je splatné k 1. říjnu. Pachtovním rokem se u zemědělského pachtu rozumí období od 1. října do 30. září následujícího roku, u jiných pachtů jde o kalendářní rok.

Jestliže je pacht ujednán na dobu delší než dva roky a není-li smlouva uzavřena písemně, pak se má za to, že pacht je uzavřen na dobu neurčitou.

Pacht závodu

 

S ohledem na to, že od 1. ledna 2014 bude zrušen i stávající obchodní zákoník, který upravoval nájem podniku, bylo třeba, aby byl v novém občanském zákoníku upraven smluvní typ, který by odpovídal institutu nájmu podniku. Tímto institutem se má stát právě pacht závodu.

Nový občanský zákoník ve svém ust. § 2349 stanoví:

Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá i požívá způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu. Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno.

Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.

Propachtováním závodu se pachtýř stává věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které s provozem závodu souvisí; z dluhů však pachtýř přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo ji alespoň musel rozumně předpokládat. Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu pachtýřem, ručí propachtovatel za jeho splnění. Nabytí pohledávek pachtýřem se jinak řídí ustanoveními o postoupení pohledávek. Propachtovatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy pachtýř pachtem závodu nabyl, že závod propachtoval.

Závěrem

Nový občanský zákoníknověupravujevedlenájmuipacht.Narozdílodnájmuseu pachtupředpokládá,žepachtýř budevlastnímpřičiněnímvěcobhospodařovattak,abypřinášelavýnosvpodoběplodůči jinýchužitků.

Předmětempachtumůžebýttudížjenvěcplodonosná (typicky zemědělský pacht).

Zvláštnímtypempachtujepachtzávodu2349anásl.),kterýnahrazujedosavadnísmlouvuonájmupodnikuupravenouvobchodním zákoníku.[1]

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_08ce878aae9a16e4a63c2289ce003ed5