Vyhledávání:
Přihlášení:
Reklama:


10.12.2013, z rubriky O čem se mluví, autor: Mgr. Klára Gottwaldová
Základní změny v rodinném právu po 1. lednu 2014

Od 1. ledna 2014 vstupuje v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ či NOZ“), který s sebou přinese řadu změn. Tyto změny se nevyhnou ani rodinnému právu. V našem pravidelném právnickém okénku nám je představí Mgr. Klára Gottwaldová:

 

Základní novinkou je to, že s účinností nového občanského zákoníku bude zrušen stávající zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Právní úprava rodinného práva tak bude již upravena v NOZ v ust. § 655 a násl. 

 

Zajímavostí jsou kupř. tyto nově stanovené povinnosti manželů:

 

ust. § 688: Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých           příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.

ust. § 689: Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných       činností brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte, které     nenabylo plné svéprávnosti a které žije spolu s manžely v rodinné domácnosti,         a popřípadě dalších členů rodiny.

 

Nový občanský zákoník zavádí zcela nový institut – tzv. rodinný závod (viz ust. § 700 a násl. NOZ). Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu.

Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce.

A co může být příkladem rodinného závodu?

Již přes generace vlastní rodina Špačkových vinici na jižní Moravě. Na obhospodařování vinné révy, její sklizni, zpracování a prodeji se podílí všichni členové rodiny: dědeček, syn s manželkou a dvěma dětmi, švagrová manžela a dcera s přítelem. Celý vinohrad má ve vlastnictví jen dědeček. Na stará kolena si chce ale přilepšit a rozhodne se vinohrad prodat. Protože však jde o zdroj obživy celé rodiny, musí o prodeji vinohradu rozhodnout všichni zúčastnění většinou hlasů.[1]

 

 

Nový občanský zákoník počítá se zavedením veřejného seznamu smluv o modifikaci majetkového režimu (tzv. Seznam listin o manželském majetkovém režimu). Do tohoto veřejného seznamu se takové smlouvy budou zapisovat, pokud to v nich bylo ujednáno, jinak na žádost obou manželů. Zveřejněním takové smlouvy se smlouva stává účinnou vůči třetím osobám.

 

 Další změna v manželském majetkovém právu: Od nového roku se mění koncepce odpovědnosti druhého manžela za dluhy prvního manžela.  Podle stávající právní úpravy do společného jmění nepatří až ty dluhy, jejichž rozsah přesáhne míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů => nově do společného jmění manželů nepatří již ve chvíli, kdy dluh převzal jeden manžel bez souhlasu druhého a nejednalo se přitom o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

 

 Domácí násilí (ust. § 751 a násl.): Manžel z důvodu domácího násilí může žádat soud, aby omezil (popřípadě i vyloučil) právo druhého manžela bydlet v domě nebo bytě, v němž se nachází rodinná domácnost manželů. Omezení (popřípadě vyloučení) práva manžela v domě nebo bytě bydlet, určí soud nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud však může na návrh rozhodnout znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

 

Příbuzenství a švagrovství:

• Příbuzenství je vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením. Osoby jsou příbuzné v linii přímé, pochází-li jedna od druhé. Osoby jsou příbuzné ve vedlejší linii, mají-li společného předka, ale přitom nepocházejí jedna od druhé. (§ 771 a násl.)

• Švagrovství: Vznikem manželství vznikne švagrovství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství tím nezaniká. (§ 774 a násl.)

 

Osvojení zletilého (ust. § 846 a násl.): Zletilého lze osvojit, není-li to v rozporu s dobrými mravy. O osvojení rozhoduje soud na návrh osoby, která chce zletilého osvojit. K návrhu se zletilý připojí. Osvojení zletilého nemá vliv na jeho příjmení.

 

 

© Copyright 2006-2020 Šárka Patermannová, Jan Čepelák. Obsah stránek je duševním vlastnictvím uvedených autorů a přebírání obsahu je bez písemného svolení nepřípustné.
© Copyright 2005-2020 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., (poskytované regionální zpravodajství)
© Copyright 1998-2020 MAFRA a.s. (poskytované zpravodajství)
Obchodní podmínky pro využívání služeb portálu http://www.vevyskove.cz
cd_9d59a06a396be4a6dd2adbb035e446d5