zpět na tiskové zprávy

Rozpočet Vyškova 2024: parkování v několika lokalitách i klíčová demolice

Rozpočet Vyškova 2024: parkování v několika lokalitách i klíčová demolice
Vyškov, 12. prosince 2023 – Není tajemstvím, že se Vyškov může dlouhodobě pyšnit kladným hospodařením radnice. Vykazuje dobré výsledky při výběrových řízeních, drží kvalitní plánování veškerých investic, a to včetně možnosti rozumného zapojení dotací. Město tak pro příští rok chystá řadu projektů, které v minulosti postupně připravovalo. Mnohé investice se navíc schází s mnohokrát zmiňovaným záměrem Centrálního lesoparku. Rozpočet na příští rok je tak sestavený jako deficitní.

Samotný schodek je pak výrazně vyšší než v předchozích letech. V rozpočtu jsou zapracované celkové příjmy ve výši 581 milionů korun a výdaje dosahující 706 milionů. Rozpočet je tedy sestavený jako schodkový ve výši rozdílu 125 milionů korun. „Schodek ovšem znovu kryjeme z přebytků hospodaření minulých let. Skutečně je třeba si uvědomit, že v uplynulých letech došlo k nemalým úsporám z některých nerealizovaných či přesouvaných investičních akcí. V rámci plnění rozpočtu letošního roku předpokládáme, že dojde k vyššímu výběru sdílených daní či k překročení výnosů z loterií. Jako už tradičně, přesná čísla budeme znát na jaře,“ přiblížil starosta Vyškova Karel Jurka. Doplnil, že rozpočet pro rok 2024 celkově počítá s výdaji na investice ve výši 178 milionů.

Nejvýznamnější z nich se má stát právě demolice stávajících objektů a terénní úpravy v areálu po bývalém zemědělském podniku Lukrom. Rozpočet počítá se sumou 60 milionů. „Hovoříme o komplexní změně strategického území na kombinaci bydlení, služeb, parkování i veřejných ploch či zeleně. Předpokládáme nicméně, že z drtivé části bude demolice proplacena z dotace, o kterou budeme za pár týdnů žádat. Celý proces hodláme administrovat tak, abychom demolici provedli na podzim příštího roku. Plán vyhovuje i z toho důvodu, že jsme asanaci nechtěli dělat kvůli prašnosti přes léto. Předpokládaná doba likvidace jsou tři měsíce. Další investiční kroky v lokalitě by nás pak čekaly v následujícím roce 2025,“ informoval vyškovský místostarosta Karel Goldemund.

Rozpočet 2024

Mezi takové má patřit revitalizace všech tří vnitrobloků v lokalitě Na Hraničkách za 26 milionů korun, která výrazně zvýší počty parkovacích stání v sídlišti. „Chtěli jsme postupovat po blocích, nakonec ale plánujeme revitalizaci celého prostoru. Těší mě, že záměr, který se chystá zhruba od roku 2015 a který se z objektivních důvodů posouval, zrealizujeme. Primárně jde o řešení parkovacích kapacit, ale podstatná je také návaznost na zeleň, veřejné osvětlení, relaxační plochy či umístění kontejnerových stanovišť,“ vyjmenoval místostarosta města Roman Celý.

S 8 miliony se počítá na druhou etapu oprav komunikace a chodníků v ulici Na Hraničkách. Důvodem je špatný stavebně-technický stav povrchu tělesa vozovky, druhý díl se týká úseku od Alšovy ulice po železniční vlečku.

Radnice se také musí vypořádat s investicí v Dobrovského ulici. První etapa upraví uspořádání parkoviště za budovou krajské hygienické stanice a změní dopravní obslužnost. Předně je ale třeba zdůraznit, že se skrze záměr vodohospodářů jedná o vyvolanou investici. „Obnovu vodohospodářské infrastruktury naplánovala společnost Vodovody a kanalizace Vyškov. Rekonstruuje celou páteřní větev, která vede přes parkoviště a celou pěší zónu. Nejde o ulici, kterou bychom jinak nutně potřebovali přebudovat,“ upozornil vyškovský starosta Jurka.

Investicí město docílí výrazného navýšení parkovacích stání, v roce 2025 pak naváže druhou etapou s kompletní rekonstrukcí a modernizací pěší zóny Dobrovského. „Prostor s množstvím nové zeleně má sloužit zejména pohybu a pobytu chodců. Řešit chceme i plochu za bývalou synagogou, také tady počítáme s klidovým prostorem a parkovou zelení,“ upřesnil místostarosta Celý. Rozpočet první etapy dosahuje 35 milionů korun.

6 milionů má následně stát řešení dopravního prostoru v Puškinově ulici, konkrétně její slepé části končící u řadových garáží. „V současnosti je naprosto nevyhovující, chystáme rozšíření počtu parkovacích míst. Zlepší se komfort při projíždění úsekem a především se zvýší bezpečnost provozu míjejících se aut. Zároveň v lokalitě počítáme se změnou dopravní obslužnosti v návaznosti na avizovanou Centrální zónu,“ prozradil místostarosta Celý.

Vyškov bude rovněž usilovat o dotaci ze Státního fondu životního prostředí v případě léta diskutované výstavby nové splaškové kanalizační sítě pro Pařezovice. „Zůstává poslední z místních částí, které chybí napojení na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Splaškovou vodu z trvale obydlených domů město dvakrát do roka vyváží, naopak rekreanti si likvidaci odpadních vod zajišťují sami,“ zmínil místostarosta Vyškova Josef Kachlík.

Pokračuje také několik investičních úkolů z aktuálního roku, kupříkladu zřízení dalších kamerových bodů či rozšíření parkoviště u nemocnice, na kterém město spolupracuje s Jihomoravským krajem. „S dokončením prací, které myslí i na nový samostatný sjezd od objektu zdravotnické záchranné služby, počítáme na začátku léta příštího roku,“ připomněl starosta Jurka.

Zpracovávání projektové dokumentace také pokračuje například u záměru vybudování dalšího mokřadu. V lokalitě označené Mokřad Padělky 2 v biokoridoru Lulečského potoka navazuje na loňskou investici. „Jen se nachází za dálničním přivaděčem. Kromě retence vody v krajině nám jde znovu o vytvoření optimálního prostředí pro existenci mokřadních organismů. Zvolili jsme dost podobný model jako v prvním případě. Znovu má jít o pěkný kus přírody,“ prozradil místostarosta Kachlík.

Radnice také reaguje na výrazný nárůst požadavků ve společnosti na výstavbu rodinných domů. „V příštím roce plánujeme zasíťování individuální výstavby na sídlišti Víta Nejedlého. Připravíme 15 stavebních pozemků, které budeme chtít prodávat pravděpodobně obálkovou metodou,“ prohlásil místostarosta Goldemund.

Dlouhodobým záměrem pak zůstává obnova Nového zámku a přilehlé zámecké zahrady. „Na podzim letošního roku získal zámek stavební povolení na rekonstrukci. V příštím roce budeme mít v rukou projektovou dokumentaci a začnou první práce. Nejdříve necháme svést dešťové vody do retenční nádrže, se kterou počítáme v travnaté ploše před zámeckou budovou. Současně připravujeme první žádost o dotaci na opravy zámku,“ vyjmenovala radní města Blanka Mikulková.

Rozpočet 2024

Na jaře pak bude mít radnice k dispozici dokončenou projektovou dokumentaci i na rekonstrukci zámecké zahrady. „Zatím v jejím současném půdorysu. Části, které zahradu rozšíří do její původní velikosti směrem k sídlišti Palánek či do areálu pivovaru, budou následovat, jakmile se vše podaří majetkově vyřešit,“ upřesnila vyškovská radní.

Vedení města proto doufá, že už se konečně vyřeší spor o pivovarský areál. „Zeje prázdnotou, provoz dávno stojí. Děláme vše pro to, abychom byli těmi prvními, kdo bude státem osloven s nabídkou odkupu. Určitě budeme zvažovat varianty jednání s případnými soukromými investory. Uvědomujeme si rovněž problematiku umístění areálu v centru města a s tím spojenou dopravní obslužnost, která je už sama o sobě historicky komplikovaná,“ konstatoval starosta Vyškova.

Investice pochopitelně chystají i příspěvkové organizace města či právnické osoby městem založené. Kupříkladu městská společnost VYTEZA hodlá pokračovat s rekonstrukcí veřejného osvětlení v Hybešově ulici. „Druhá etapa protáhne nové osvětlení až před okružní křižovatku v Kroměřížské ulici. Myslím, že řidiči parkující ve Sportovní ulici ocení, že dojde k vymístění lamp veřejného osvětlení z prostoru parkoviště. Necháme je přemístit do chodníku, parkování se tak zjednoduší,“ slíbila radní Mikulková.

Rozpočet myslí také na podklady pro nový generel dopravy a zejména nový územní plán. „Má ambicí být územním plánem, který počítá s funkčním uspořádáním území na zhruba tři dekády dopředu a s cílem významného přírůstku počtu obyvatel. Abychom jej mohli naplnit, tak zadáváme i nový generel dopravy, který by měl na ctižádostivý plán navazovat,“ uvedl místostarosta Goldemund.

Oba dokumenty se tak budou zpracovávat ruku v ruce, protože nový územní plán bude specifický v tom, že řeší dopravu ve Vyškově formou obchvatu. „Všichni vnímáme, že provoz silně houstne. S mnohými developerskými projekty, které se v našem městě chystají, to rozhodně nebude lepší. Zpracování nového územního plánu potrvá do roku 2026, připravený ke schválení má být v jeho druhé polovině,“ připomněl místostarosta Celý.

Zástupci radnice pak v novém roce znovu očekávají desítky žádostí o přidělení programových dotací z rozpočtu města. „A právě kapitolu dotací neziskovým organizacím jsme navýšili. Na programové dotace, ať už jde o podporu sportu, kultury či sociální oblasti, jsme vyčlenili 10 milionů korun, což je o 2 miliony víc než v aktuálním roce,“ řekl místostarosta Goldemund.

Současná koalice se navíc dohodla, že u vyměřování místních poplatků nehodlá dělat pro nadcházející rok změny. Trend zdražování je v České republice citelný už od loňského roku, a jak se zdá, konce zatím nebere. I proto Vyškov momentálně nehodlá zvyšovat cenu za svoz a likvidaci odpadů. „Přestože reálné náklady města stanovenou výši poplatku za komunální odpad převyšují, rozhodli jsme se částku 696 korun na osobu a rok ponechat. Horní limit u ročního poplatku je přitom 1 200 korun. Sazbu nezvýšíme,“ ujistilo vedení města Vyškova. Navíc stále platí osvobození od poplatku za odvoz odpadu mimo jiné pro děti do konce kalendářního roku, v němž dovrší 6 let věku, či pro obyvatele od roku, v němž dosáhnou osmdesáti let věku.

Město při sestavování nejdůležitějšího dokumentu na rok 2024 vycházelo stejně jako v minulosti z predikcí ekonomické situace, které mělo v době zpracovávání rozpočtu k dispozici. „Rozpočet jsme znovu připravovali oproti predikcím Ministerstva financí poměrně konzervativně. S ohledem na současnou ekonomickou situaci a na změny vyplývající z konsolidačního balíčku jsme do rozpočtu na rozdíl od predikce navrhli výši sdílených daní o 5 procent nižší. Vývoj budeme každopádně znovu velmi pečlivě sledovat, protože už nyní vidíme několik měsíců po sobě poměrně razantní pokles výběru daní,“ upozornil starosta Jurka.

Rozpočet města Vyškova na rok 2024 budou zastupitelé projednávat na svém posledním zasedání letošního roku, které se uskuteční ve středu 13. prosince. 

Rozpočet 2024
12.12.2023